1. Principi de normalització. Proporcionarem patrons i condicions de vida el més pròximes possibles a les condicions considerades com a normals en el medi i en la societat on vivim.
 2. Vetllarem, perquè la persona amb discapacitat mental gaudeixi de tots els drets i deures que li corresponen com a ciutadà, intentant pal·liar les dificultats individuals i fomentarem la solidaritat i plena acceptació.
 3. Vetllarem pel respecte a la integritat de cada persona sense discriminacions per raons de sexe, raça, religió i situació econòmica. Prestarem i oferirem els mateixos serveis i activitats i amb la mateixa qualitat a qui pugui fer la seva aportació econòmica, com qui per raons circumstancialment no pugui fer-ho.
 4. Considerem la família com estament social bàsic per l’estructuració de la societat i com a responsable de l’educació i atenció als seus fills.
 5. La qualitat ha d’estar pensada com a objectiu en totes les nostres actuacions i fomentarem en el nostre equip humà un esperit de superació i de millora continua.
 6. Contribuirem, com a cooperativa amb una funció social a la millora de la societat, del medi ambient i estarem presents en totes les entitats i actuacions on la nostra presencia pugui ser beneficiosa per la col·lectivitat.
 7. Com cooperativa sense afany de lucre i amb finalitat social, contribuirem, en la mesura de les nostres possibilitats, a ajudar d’altres col·lectius necessitats.
 8. Col·laborarem i ens coordinarem amb entitats i institucions afins per millorar els nostres serveis i la situació del col·lectiu en general.
 9. Fomentarem la formació, el reciclatge i la professionalització del nostre personal, alhora que vetllarem perquè es mantingui el tracte proper, càlid i afectuós als usuaris per millorar la qualitat dels serveis i fomentar la promoció de les persones.
 10. Fomentarem l’adhesió i la implicació del personal a la Cooperativa, com la millor forma de realitzar-se personalment i per assolir els millors resultats com a organització.
 11. Considerem que la comunicació i la formació tant externa com interna, ascendent i horitzontal ha de ser clara, puntual i objectiva.
 12. Gestionarem la Cooperativa des d’una perspectiva empresarial buscant maximitzar els recursos per mitjans justos i ètics, que seran invertits per millorar els nostres serveis i la qualitat de vida de les persones amb disminució psíquica, motiu de la nostra existència.